1 Botoa | 516 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 230 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 8 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 6 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]